Ogólne warunki handlowe

§1. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej: OWH) mają zastosowanie do wszelkich umów zawieranych przez spółkę Mechanika Service Wózki Widłowe Spółka Jawna Adam Chmielowiec, Tomasz Goc, jako Sprzedawcę, których przedmiotem jest sprzedaż towarów i/lub usług na rzecz innych podmiotów.
 2. Poniższe określenia użyte w dalszej części OWH oznaczają:
  1. Sprzedawca ‐ spółkę Mechanika Service Wózki Widłowe Spółka Jawna Adam Chmielowiec, Tomasz Goc, Ul. Droga Zielona 9, 74-400 Dębno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000053438,Sąd Rejonowy W Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP 597-14-01-454, REGON 210437390
  2. Kupujący ‐ podmiot dokonujący zakupu towarów i/lub usług od Sprzedawcy
  3. Strony ‐ Sprzedawca i Kupujący określani wspólnie,
  4. Umowa ‐ umowa sprzedaży towarów i/lub usług zawarta przez Sprzedawcę i Kupującego.
 3. Niniejsze OWH stanowią uregulowanie Umowy zawieranej przez Strony w zakresie sprzedaży towarów i/lub usług dokonywanej przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego, z zastrzeżeniem unormowań wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Poprzez złożenie zamówienia u Sprzedawcy Kupujący potwierdza, że przed zawarciem Umowy zapoznał się z postanowieniami niniejszych OWH, stanowiącymi integralną część Umowy.

§2. Zawarcie umowy.

 1. Podstawą zawarcia Umowy jest zamówienie Kupującego, złożone między innymi na podstawie oferty Sprzedawcy. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, w tym poprzez przystąpienie do wykonania Umowy przez Sprzedawcę.
 2. W przypadku złożenia zamówienia przez Kupującego bez uprzedniego otrzymania oferty od Sprzedawcy zgodnie z postanowieniami ust. 1, Umowa zawarta zostaje wyłącznie w przypadku, gdy Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji lub przystąpi do wykonania umowy.
 3. Sprzedawcy bez podania przyczyny przysługuje prawo do odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji. Prawo do odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji może być wykonane przez Sprzedawcę w terminie 7 dni od otrzymania zamówienia. Bezskuteczny upływ powyższego terminu uważa się za przyjęcie zamówienia do realizacji.
 4. W przypadku złożenia przez Kupującego zamówienia z zastrzeżeniem zmiany, uzupełnienia i/lub odstępstwa w stosunku do oferty Sprzedawcy, do zawarcia Umowy dochodzi tylko i wyłącznie w przypadku, gdy Sprzedawca na piśmie pod rygorem nieważności potwierdzi przyjęcie do realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego z zastrzeżeniem zmiany i/lub uzupełnienia.
 5. Wszelkie zapewnienia, przyrzeczenia i oświadczenia w przedmiocie zawarcia umowy związane z zawarciem Umowy, składane ustnie przez kupującego, w tym za pomocą środków porozumienia się na odległość, nie są wiążące.
 6. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje pochodzące od Sprzedawcy, skierowane do ogółu bądź do poszczególnych osób i/lub podmiotów, nie stanowią oferty w rozumieniu postanowień Kodeksu cywilnego, lecz są jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań i mają charakter wyłącznie informacyjny. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych oferowanych towarów i/lub usług, w stosunku do przedstawionych w treści ogłoszeń, reklam, cenników i innych informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim.
 7. Poprzez złożenie zamówienia zgodnie z powyższymi postanowieniami Kupujący potwierdza, że przed zawarciem Umowy zapoznał się z właściwościami kupowanego towaru i/lub usługi oraz potwierdza, że nie zgłasza w powyższym zakresie żadnych zastrzeżeń. Po zawarciu Umowy jej zmiana możliwa jest tylko i wyłącznie za zgodą sprzedającego pod rygorem nieważności.

§3. Wykonanie umowy.

 1. Termin wykonania Umowy (wydania towarów/wykonania usług) ustalony zostanie przez Sprzedawcę w złożonej wcześniej ofercie lub po złożeniu zamówienia przez Kupującego.
 2. Wszelkie koszty transportu towaru ponosi Kupujący. Sprzedawcy przysługuje prawo do swobodnego wyboru sposobu transportu towaru chyba, że strony ustalą na piśmie inaczej.
 3. Stan magazynowy ważny jest w momencie składania oferty.
 4. W przypadku transportu towaru poza siedzibę Sprzedawcy, Kupujący niezwłocznie po odbiorze przesyłki z towarem jest zobowiązany sprawdzić zawartość przesyłki w obecności osoby dokonującej doręczenia przesyłki (kuriera). Ewentualne braki ilościowe winny być odnotowane na potwierdzeniu odbioru pod rygorem utraty roszczenia. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych, Kupujący może domagać się dostarczenia zamówionej ilości. W przypadku stwierdzenia większej ilości towarów niż zamówiona, Kupujący może odmówić przyjęcia nadwyżki.W przypadku przyjęcia większej ilości towarów niż zamówiona, Kupujący wyraża zgodę na obciążenie go wartością nadwyżki towarów ponad zamówioną ilość. W przypadku stwierdzenia w przesyłce innych towarów niż zamówione, Kupujący winien odmówić przyjęcia przesyłki, w przeciwnym wypadku uważa się, że Kupujący wyraził zgodę na zmianę treści zamówienia              i obciążenie go za przyjęte towary według cen obowiązujących w dniu wysyłki lub przyjęcie towaru, niezwłoczne poinformowanie sprzedawcy o tym fakcie oraz niezwłocznej wysyłce w/w nadwyżki.
 5. W przypadkach, gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, a leżących między innymi po stronie producenta lub innych podmiotów trzecich, Sprzedawca nie może wykonać Umowy w całości lub w części, Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia od niej w całości lub w części. W takich przypadkach Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualną szkodę powstałą przez to po stronie Kupującego lub innego podmiotu oraz jakichkolwiek innych kosztów.
 6. Termin realizacji to ok. 48 h (dwa dni robocze) od dnia złożenia zamówienia – chyba, że zaznaczono inaczej z zastrzeżeniem złożenia zamówienia do godziny 14.30
 7. Wszystkie terminy dostawy są jedynie wskazówką, są tylko i wyłącznie szacunkowe oraz nie są zobowiązujące.
 8. Wszelkie zdjęcia dołączane do oferowanych pozycji, są elementem tylko i wyłącznie poglądowym i niezobowiązującym w przypadku wystąpienia różnic w stanie faktycznym.
 9. ­Ceny nie uwzględniają kosztów transportu.
 10. Koszt transportu części paczkowych ( mieszczących się w paczkach) wynosi 23 pln/ netto – niezależnie od ich wartości jednostkowej oraz wartości zbiorczej zamówionych Części.
 11. Wszelkie wysyłki obustronne kierowane są tylko i wyłącznie przez firmę spedycyjną DHL, w przypadku ewentualnych przesyłek zwrotnych – po wcześniejszym uzgodnieniu.
 12. W przypadku dostawy „na sobotę”, dodatkowy koszt usługi wynosi 35,00 pln/netto, który pokrywa kupujący wraz z podstawowym kosztem transportu.

§4. Warunki płatności.

 1. Z tytułu sprzedaży towarów i/lub usług Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy ustaloną cenę.
 2. Wysokość ceny określana jest każdorazowo w ofercie Sprzedawcy. Przypadku złożenia zamówienia bez uprzedniego otrzymania oferty, wysokość ceny jest automatycznie akceptowana przez kupującego po złożeniu zamówienia.
 3. Ceny podawane przez Sprzedawcę są cenami netto i podlegają podwyższeniu o podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu zawarcia Umowy.
 4. W razie wystąpienia po zawarciu Umowy niezależnych od Stron okoliczności uzasadniających podwyższenie ceny (np. wprowadzenie opłat celnych, wprowadzenie lub podwyższenie innych obciążeń publicznoprawnych w tym stosownych podatków, zmiana kursu walut itp.), Sprzedawca ma prawo do odpowiedniego, jednostronnego podwyższenia ceny sprzedaży wskazując Kupującemu przyczynę podwyżki. W przypadku, gdy podwyżka ceny sprzedaży przekroczy 20% pierwotnej wartości ceny sprzedaży, Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy. W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie powyższych postanowień, Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualną szkodę powstałą przez to po stronie Kupującego lub innego podmiotu oraz powstanie jakichkolwiek innych kosztów.
 5. Uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługują Sprzedawcy również w przypadku wzrostu kosztów zakupu danego towaru w stosunku do cen z chwili zawarcia przez Strony Umowy.
 6. Kupujący zobowiązany jest zapłacić cenę sprzedaży w terminie i w formie określonej w ofercie Sprzedawcy lub w wystawionej przez Sprzedawcę fakturze.
 7. W przypadku opóźnienia Kupującego w zapłacie ceny z którejkolwiek Umowy zawartej przez Strony, Sprzedawca poza innymi uprawnieniami przewidzianymi w Umowie, postanowieniach OWH i/lub powszechnie obowiązujących przepisach prawa, ma prawo do powstrzymania się z realizacją wszystkich Umów zawartych z Kupującym do czasu zapłaty przez Kupującego wszystkich wymagalnych należności pieniężnych wraz z odsetkami. Jeżeli opóźnienie którejkolwiek z płatności względem Sprzedawcy przekroczy 30 dni Sprzedawca może odstąpić od wszystkich lub poszczególnych Umów bez wyznaczania Kupującemu dodatkowego terminu na zapłatę oraz żądać natychmiastowego zwrotu cześci. W razie odstąpienia od Umowy/Umów zgodnie z powyższymi postanowieniami, Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałą z tych przyczyn szkodę.
 8. W przypadku nieuregulowania należnej płatności w terminie – zaległe płatności zostaną przekazane na koszt dłużnika do zewnętrznej firmy windykacyjnej – KACZMARSKI INKASSO..
 9. Wyznaczone terminy płatności zapłaty za zakupione towary bądź usługi (określone na wystawionej fakturze) nie podlegają przedłużeniu.
 10. Przekroczenie w/w terminów skutkuje skierowaniem sprawy do dalszej procedury windykacyjnej oraz automatycznym wygaśnięciem wszelkiego rodzaju roszczeń oraz przywilejów ze strony kupującego.
 11. Obowiązuje kurs z dnia sprzedaży wg Raiffeisen Bank Polska S.A.

§5. Zastrzeżenie własności.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności sprzedanych towarów, aż do czasu dokonania przez Kupującego zapłaty całej ceny sprzedaży.
 2. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego od chwili wydania mu towaru, a w przypadku powierzenia towaru przewoźnikowi z chwilą wydania towaru przewoźnikowi.
 3. Do czasu uregulowania całej ceny sprzedaży Kupujący nie może bez pisemnej zgody Sprzedawcy przenieść na osoby trzecie żadnych praw lub obowiązków wynikających ze sprzedaży. W szczególności Kupujący nie może oddać kupionego towaru osobom trzecim do korzystania pod jakimkolwiek tytułem prawnym.
 4. Do czasu dokonania zapłaty całej ceny sprzedaży, Kupujący zobowiązany jest obchodzić się z towarem w sposób staranny, zgodny z jego przeznaczeniem oraz z zachowaniem warunków techniczno‐eksploatacyjnych. Jeżeli konieczne jest wykonanie prac konserwacyjnych lub przeglądów technicznych, obowiązkiem Kupującego jest ich regularne przeprowadzanie na własny koszt. W przypadku naruszenia przez Kupującego powyższych postanowień, Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy oraz żądanie zapłaty całości kwoty wartości towarów.

§6. Rękojmia i Gwarancja.

 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za sprzedane towary i usługi jest wyłączona na podstawie art. 558 § 1 K.c.
 2. Sprzedawca udziela gwarancji wyłącznie na mechaniczne części zamienne, wymienione przez Sprzedawcę z wyłączeniem elementów eksploatacyjnych ulegających naturalnemu zużyciu takich jak w szczególności: łożyska, rury, elementy grzejne, rolki, szczotki silników elektrycznych itp.
 3. Wszelkie części regenerowane nie podlegają reklamacji i gwarancji.
 4. Okres gwarancji udzielonej przez Sprzedawcę wynosi 6 miesięcy i liczy się od daty wystawienia przez Sprzedawcę faktury.
 5. W celu skorzystania z uprawnień wynikających z gwarancji udzielonej zgodnie z ust. 2, Kupujący zobowiązany jest powiadomić Sprzedawcę o stwierdzonych wadach najpóźniej w terminie 5 dni od ich wykrycia, pod rygorem utraty uprawnień z gwarancji. Dla zachowania powyższego terminu kupujący zobowiązany jest poinformować sprzedającego poprzez wysłanie zawiadomienia o wadzie zgodnie z postanowieniami.
 6. Kupujący zobowiązany jest przesłać Sprzedawcy zawiadomienie o wadzie na piśmie na adres siedziby Sprzedawcy, na adres e‐mail Sprzedawcy lub faksem. Sprzedawca zwolniony jest od obowiązku informowania Kupującego o zmianie adresów i numeru fax. Obowiązek sprawdzenia powyższych danych teleadresowych Sprzedawcy obciąża wyłącznie Kupującego.
 7. Kupujący zobowiązany jest udostępnić Sprzedawcy uszkodzone urządzenie na każde wezwanie Sprzedawcy. Na Kupującym spoczywa ciężar udowodnienia wszystkich okoliczności uzasadniających skorzystanie z uprawnień wynikających z gwarancji udzielonej zgodnie z ust.2, w szczególności w zakresie istnienia wady, momentu stwierdzenia wady i zachowaniu terminu na zawiadomienie o wadzie.
 8. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonej wady poprzez nieodpłatną naprawę, wymianę towaru na nowy lub wystawienie Faktury korygującej. Usunięcie wady nastąpi w terminie uwzględniającym charakter i rodzaju wady, czas oczekiwania na części lub elementy zamienne oraz okres niezbędny na wykonanie prac naprawczych.
 9. W przypadku, gdy w ocenie Sprzedawcy niezbędne jest przeprowadzenie ekspertyzy technicznej na okoliczność ustalenia istnienia wady, jej charakteru i przyczyn powstania, Sprzedawca uprawniony jest do zajęcia stanowiska w przedmiocie zgłoszonej reklamacji po przeprowadzeniu stosownej ekspertyzy. W takim przypadku termin usunięcia wady ulega przesunięciu o okres niezbędny do wykonania ekspertyzy.
 10. Jeżeli naprawa w ramach udzielonej gwarancji jest niemożliwa, bądź wiąże się z koniecznością poniesienia przez Sprzedawcę znacznych kosztów, Sprzedawca ma prawo odmówić usunięcia wad i zwrócić Kupującemu stosowną część ceny.
 11. W przypadku, gdy w ocenie sprzedawcy, uszkodzenie części będącej na gwarancji zostało spowodowane przez nieprawidłowe działanie innego podzespołu tego samego urządzenia, Sprzedawca ma prawo odmówić usunięcia wady.
 12. Sprzedawca w ramach gwarancji udzielonej zgodnie z ust. 2, nie odpowiada za wady spowodowane uszkodzeniami mechanicznymi, bądź będące następstwem: niewłaściwego użytkowania (w tym w szczególności nieprzestrzegania zasad użytkowania wynikających z dokumentacji technicznej), zjawisk losowych (w tym: pożar, przepięcia sieci energetycznej, wyładowania elektryczne, zalanie, działanie środków chemicznych oraz okoliczności i sił wyższego rzędu) lub innych przyczyn (w tym: zmian, modyfikacji, przeróbek, napraw, wyposażenia w nieoryginalne części zamienne, brak konserwacji sprzętu) powstałych na skutek działania bądź zaniechania Kupującego albo osób trzecich.
 13. Wszczęcie postępowania reklamacyjnego nie zwalnia Kupującego obowiązku zapłaty ustalonej ceny sprzedaży.
 14. Powyższe postanowienia OWH w zakresie gwarancji nie uchybiają odrębnym gwarancjom udzielanym przez producentów produktów i urządzeń, oferowanych do sprzedaży przez Sprzedawcę.
 15. Czas rozpatrzenia złożonej reklamacji jest niezależna od Sprzedawcy i może wynosić do 3 miesięcy.
 16. W przypadku zakupu części regenerowanych oraz wystawieniu faktury kaucyjnej – kupujący zobowiązany jest do zapłaty w/w faktury w wyznaczonym terminie. Uregulowanie faktury kaucyjnej jest obowiązkiem kupującego niezależnie od terminu odesłania/dostarczenia starej części.
 17. Zwrot kwoty kaucji ( wystawienie fa korygującej ) w całości , w części lub jego całkowity brak – uzależniony jest od stanu przesłanej od Kupującego części.
 18. Okres weryfikacji odesłanej przez kupującego części może wynosić do 3 miesięcy.

§7. Właściwość sądu, prawo.

 1. Sądem wyłącznie właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd powszechny właściwy rzeczowo i miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie oraz postanowieniach niniejszych OWH, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Prawem właściwym jest prawo polskie.

 §8. Zwroty 

 1. W przypadku anulowania lub rezygnacji z zamówienia części będących w trakcie realizacji lub już dostarczonych – zamawiający ponosi koszt w wysokości 30% wartości anulowanych pozycji.
 2. Wszelkie Części błędnie lub zbędnie zamówione przez kupującego – przyjmowane będą tylko i wyłącznie powyżej 100 PLN netto wartości jednostkowej.
 3. Wszelkie zwroty zamówionych Części (pomijając adnotacje o braku możliwości anulacji bądź zwrotu) przyjmowane będą maksymalnie do 14 dni od daty wystawienia faktury.
 4. W przypadku zwrotu zamówionego towaru niezależnie od przyczyny – kupujący zobowiązany jest poinformować o tym fakcie sprzedającego przed wysyłką towaru do siedziby sprzedającego.

§9. Postanowienia końcowe

 1. Oznaczenia poszczególnych paragrafów niniejszych ogólnych warunków sprzedaży mają charakter jedynie porządkowy, wprowadzony wyłącznie dla ułatwienia posługiwania się tekstem.
 2. W przypadku nieważności lub bezskuteczności poszczególnych postanowień OWH, pozostałe postanowienia zachowują swą ważność.
 3. Postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży wyłącza stosowanie niniejszych ogólnych warunków tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny.
 4. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Umowy oraz postanowieniami OWH, pierwszeństwo zastosowania mają postanowienia Umowy.
 5. Wszelkiego rodzaju rabaty posprzedażowe posiadać będą moc prawną tylko i wyłącznie na podstawie odrębnej umowy handlowej podpisanej przez kupującego i sprzedającego na podstawie wcześniejszych ustaleń.
 6. Kupujący zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy warunków zamówienia ustalonych ze sprzedającym jak również informacji o sprzedającym, o których dowiedział się w trakcie negocjacji i realizacji zamówienia lub umowy.
 7. Składając zamówienie Kupujący wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Sprzedającego danych umownych ( Firma, nazwisko, imię, nr domu, kod pocztowy, miejscowość, NIP, adres email, numer telefonu) w celu zawarcia transakcji oraz/lub przekazania ich osobom trzecim dla potrzeb sprawdzenia zdolności kredytowej Kupującego, które te osoby trzecie zostały przez Sprzedającego zobowiązane w taki sam sposób do zachowania poufności.
 8. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Mechanika Service Wózki Widłowe Tomasz Goc, Adam Chmielowiec Spółka Jawna, ul. Droga Zielona 6, 74-400 Dębno.
 9. Dane osobowe sa chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1182 ) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( tekst jednolity z 2013 r. poz 1422 ) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 10. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Kupującego.
 11. Kupującemu przysługuje prawo do:
 1. Nieodpłatnej informacji na temat jego danych oraz poprawienia, zablokowania lub usunięcia takich danych.
 2. Odmowy lub odwołania zezwolenia na wykorzystywanie danych do celów reklamowych w dowolnym momencie.